S 8561265488659

วันที่ 12 ก.ย. 61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี พ.ศ.2561 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยเน้นบริการเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำล้นตลิ่ง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย และช่วยลดค่าครองชีพให้เกษตรกร

 

ผลการดำเนินการ ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 17 ตัว แมวเพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 24 ตัว รวม 53 ตัว ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 76 ตัว ดูแลสัตว์ และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์จำนวน 30 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี