S 8473258756514

25 ส.ค. 2561 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น   ได้เยี่ยมให้กำลังใจ กับคุณลุงบุญเอื้อ เกษตรกรประธานกลุ่มทำนาบางครก บ้านเลขที่ 109/1 ม. 1 ต.บางครก เนื่องจากนาข้าวเสียหาย 36 ไร่ คุณลุงเกี่ยวข้าวก่อนน้ำมาได้เพียง 14 ไร่ ได้ข้าว 12 ตัน ขายได้ตันละ 5,000 บาท และยังมีไก่ไข่สูญหาย เนื่องจากน้ำท่วมคอกในตอนกลางคืน (คอกอยู่ในทุ่งนาต้องพายเรือไป) จำนวน 30 ตัว  จะดำเนินการชดเชยเยียวยาต่อไป ส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นได้มอบ ถุงยังชีพสัตว์ แร่ธาตุก้อนสำหรับโค-กระบือ และน้ำดื่ม รวมจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ 6 ราย โค 48 ตัว แพะ 5 ตัว ไก่ 120 ตัว สูญหาย 30 ตัว ไม่มีสัตว์ป่วย ที่หมู่ 1, 2 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

และวันนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เอาเสบียงหญ้าแห้งมาส่ง ที่ด่านกักกันสัตว์ จำนวน200 ฟ่อน ปรับแผนใหม่ย้ายออกจากวัดเขาบันไดอิฐ และส่งทีมกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 7 กลับที่ตั้ง  เนื่องจากน้ำท่วมไม่มาก จะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฉพาะ 3 หน่วยหลักในพื้นที่เพชรบุรีก็เพียงพอ  โดยทีมด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีจะประสานปศุสัตว์อำเภอทะยอยส่งเสบียงหญ้าแห้งให้ถึงบ้านเกษตรกรที่เดือดร้อนต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี