S 8442721565705

จากอิทธิพลของพายุเบบินคาทำให้น้ำป่าไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและผลกระทบหรือความเสี่ยง ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้ปศุสัตว์อำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงรอบเขื่อน และตามแนวเส้นทางน้ำแจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมพร้อม อพยพสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร วางเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมไว้ โดยใช้อาสาผสมเทียมและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ทำหน้าที่แจ้งข่าว ประสานงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งคลังเสบียงสัตว์อยู่ที่วัดเขาบันไดอิฐ และที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โทร 032 425 496 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ โทร ‭089-919-2418‬ และหัวหน้าด่านกันกันสัตว์ เพชรบุรี โทร 06-2446-2445 ซึ่งพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยอาสาผสมเทียมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ลงพื้นที่อำเภอท่ายาง และอ.แก่งกระจาน ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการดูแลสัตว์เมื่อเกิดอุทกภัย ดูแลสุขภาพสัตว์ ช่วยอพยพสัตว์ มอบถุงยังชีพสัตว์ และมอบทุนช่วยเหลือสัตว์ในนามมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนาในรายที่น้ำท่วมเส้นทาง ถนนถูกตัดขาดต้องผ่านป่าเพื่อเข้า-ออก จำนวน 1,000 บาท ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านพุสวรรค์ และหมู่ 14 บ้านคุบอน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จากการสำรวจวันนี้ มีเกษตรกร 25 รายที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ จำนวน 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลสองพี่น้อง (หมู่ 3 เกษตรกร 11 ราย โค 130 ตัว) และตำบลแก่งกระจาน (หมู่ 7, 9, 14 เกษตรกร 14 ราย โคเนื้อ 225 ตัว)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี