S 8413165282719

วันที่ 13 ส.ค.61 ปศอ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผสมเทียมได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพี้นที่เสี่ยงอุทกภัย ม.2 ต.บางครก และ ม.9 ต.บางขุนไทร แนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การอพยพสัตว์ และมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรจำนวน 12 ราย สถานการณ์ปกติที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี