S 8408640812035

วันที่ 12 ส.ค.61 สนง.ปศุสัตวอำเภอบ้านลาด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นคลองชลประทาน หมู่ 4 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ยังไม่มีผลกระทบทางด้านปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี