S 8526825005740

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์) ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

 

  1. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ให้เหมาะสมสำหรับในแต่ล่ะพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำให้มีการสำรองเสบียงสัตว์ สำหรับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดนโยบาย รมว.กษ. สู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
  2. มอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) จำนวน ๕,๐๐๐ ก.ก. แก่เทศบาลตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลวังหลวง สำหรับเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลวังหลวงและใกล้เคียงต่อไป
  3. มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน ๔,๐๐๐ กก. ให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ.นาดี ม.๑ บ.แห้ว ม.๓ บ.ท่าเยี่ยม ม.๕ บ.ท่าโพธิ์ ม.๖ บ.นาแซง ม.๘ บ.กกกอก ม.๑๓ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ เกษตรกร ๖๖ ราย โค ๑๖๘ ตัว กระบือ ๑๗๘ ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด