S 8386674164851

8 ส.ค 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ นำหญ้าแห้งอัดฟ่อนสนับสนุนเป็นเสบียงอาหารสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด หญ้าแห้ง 200 ฟ่อน จุดลงที่บ้านหนองผักตบ หมู่ 3 ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

  1. บ้านท่าลาด หมู่ 1 ตำบลเหล่าน้อย เกษตรกรได้รับผลกระทบ 20 ราย โค-กระบือ 75 ตัว
  2. บ้านหนองผักตบ หมู่ 3 ตำบลเหล่าน้อย เกษตรกรได้รับผลกระทบ 25 ราย โค-กระบือ 91 ตัว

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด