S 8396963048563

10 ส.ค 61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด มอบเสบียงสัตว์(หญ้าแห้งอัดฟ่อน)จำนวน 200 ฟ่อน (4,000 กก.)เพื่อช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ อ.โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด ดังนี้

  1. บ้านน้ำคำ หมู่ 3 ต.โนนชัยศรี เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 17 ครัวเรือน โค-กระบือ 85 ราย
  2. บ้านคำสมศรี หมู่ 8 ต.โนนชัยศรี เกษตรกรได้รับผลกระทบ 24 ครัวเรือน โค-กระบือ 120ตัว
  3. บ้านสนามเป้า หมู่ 18 ต.โนนชัยศรี เกษตรกรได้รับผลกระทบ 7 ราย โค-กระบือ56 ตัว

 

S_8396963048563.jpg S_8396963098977.jpg S_8396963153955.jpg

S_8396963186747.jpg S_8396963231401.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด