S 8526825005740

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์) ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

S 8396963048563

10 ส.ค 61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด มอบเสบียงสัตว์(หญ้าแห้งอัดฟ่อน)จำนวน 200 ฟ่อน (4,000 กก.)เพื่อช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ อ.โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด ดังนี้

  1. บ้านน้ำคำ หมู่ 3 ต.โนนชัยศรี เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 17 ครัวเรือน โค-กระบือ 85 ราย
  2. บ้านคำสมศรี หมู่ 8 ต.โนนชัยศรี เกษตรกรได้รับผลกระทบ 24 ครัวเรือน โค-กระบือ 120ตัว
  3. บ้านสนามเป้า หมู่ 18 ต.โนนชัยศรี เกษตรกรได้รับผลกระทบ 7 ราย โค-กระบือ56 ตัว

S 8386674164851

8 ส.ค 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ นำหญ้าแห้งอัดฟ่อนสนับสนุนเป็นเสบียงอาหารสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด หญ้าแห้ง 200 ฟ่อน จุดลงที่บ้านหนองผักตบ หมู่ 3 ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

  1. บ้านท่าลาด หมู่ 1 ตำบลเหล่าน้อย เกษตรกรได้รับผลกระทบ 20 ราย โค-กระบือ 75 ตัว
  2. บ้านหนองผักตบ หมู่ 3 ตำบลเหล่าน้อย เกษตรกรได้รับผลกระทบ 25 ราย โค-กระบือ 91 ตัว