S 8396428680433

วันที่ 10 ส.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย  มอบเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน)  จำนวน 200 ฟ่อน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บ.ม่วงมีชัย และบ.หอคำ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ


ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ