S 8394641688697
วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ.ศาลากลางบ้านดอนแก้ว หมู่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรและติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่บ้านดอนแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยได้มอบหญ้าแห้งพร้อมเวชภัณฑ์แร่ธาตุวิตามิน และน้ำหมัก พด. แก่เกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกร 3 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 45 ราย โค 177 ตัว กระบือ 43 ตัว ซึ่งจังหวัดยโสธรได้ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 5 อำเภอ แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง,ป่าติ้ว,มหาชนะชัย รวม 5 ตำบล 10 หมู่บ้าน เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 284 ราย โค 675 ตัว,กระบือ 140 ตัว


ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร