S 8400871680155

11 สิงหาคม 2661 07.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศจ.อุบลราชธานี นายณรงค์กร เกษมสุข ผอ.ศูนย์ฯวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ มอบเสบียงสัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ณ คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล บ.หาดคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์