S 8385724359168

7 สค.2561 น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อีสานล่าง 6 จังหวัด ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อ.เมือง ร้อยเอ็ด สรุป 29 กค.-6 สค.2561 ช่วยหญ้าแห้ง โค-กระบือ 20,000 ตัว เกษตรกร 4,400 ราย ผอ.ศูนย์ฯอาหารสัตว์ ์เขต 3,4(ผอ.เศกสรรค์ สวนกูล,ผอ.วิโรจน์ ฤทธ์ลือชัย) ยืนยันหญ้าแห้งเสบียงอาหารสัตว ์และรถบรรทุกบูรณาการ สอส.,สบส.พื้นที่ฯ พร้อมช่วยเหลือ ตอนนี้จ่ายหญ้าแห้งไปแล้ว 152.4 ตัน(12%)