S 8348389412235

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์ชูยศ  เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร , นายขวัญชัย ทัศคร ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ ,นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ร่วมจ่ายเสบียงสัตว์ หญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน,แร่ธาตุก้อน,เวชภัณฑ์ แก่เกษตรกร บ้านนาดี และบ้านโคกสวาส ตำบล ป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 63 ราย โค กระบือ 217 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร