S 8371569896163

5 สิงหาคม 2561 เวลา09.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยท่านเขต 4 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ,ผอ.กสส.นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม , พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมด้านปศุสัตว์

การลงพื้นที่ในครั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมโดยมีพื้นที่ลงตรวจติดตามดังนี้

พื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ บ้านท่าสาวคอย หมู่ที่4 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนาแก้ว ,ณ บ้านปู่พื้ม หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพน อำเภอโพนาแก้ว สรุปรายละเอียด ดังนี้

 1. สัตว์ที่ได้รับผลกระทบ 2,628 ตัว แบ่งออกเป็น
  • โคเนื้อ 1,754 ตัว
  • กระบือ 508 ตัว
  • โคนม 16 ตัว
  • สุกร 30 ตัว
  • ไก่พื้นเมือง 320 ตัว
 2. แจกเสบียง 45,360 กิโลกรัม
  • หญ้าแห้งอัดฟ่อน 40,000 กิโลกรัม หรือ 2,000 ฟ่อน
 3. การดูแลสุขภาพสัตว์ 660 ตัว
  • แจกแร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 660 ชุด
 4. ตั้งจุดอพยพสัตว์ จำนวน 1แห่ง ณ บ้านท่าสาวคอย หมู่ที่4 ตำบลเชียงาอ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 อำเภอที่ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโพนาแก้ว ,เมืองสกลนคร,โคกศรีสุพรรณ พรรณานิคม และอำเภอกุดบาก รวมทั้งสิ้น 7ตำบล 14 หมู่บ้าน เกษตรกร 609 ครัวเรือน ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือสัตว์ จำนวน 600 ถุง นอกจากนี้อธิบดีได้สั่งการให้พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจัดตั้งคลังเบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์และกำชับให้ทางปศุสัตว์จังหวัดติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรับมือหลังน้ำลดอย่างครอบคุมทุกมิติทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์