S 8348018659879

31 ก.ค.61 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สรุปผลการดำเนินงาน สนง.ปศจ. สกลนคร ด่านกักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

 

  • อพยพโคเนื้อ จำนวน 20 ตัว ณ จุดอพยพสัตว์บ้านท่าสาวคอย ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว
  • สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 200 ฟ่อน
  • สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์(หญ้าแห้ง) หมู่ 3,8,10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จำนวน 200 ฟ่อน
  • สนับสนุนหญ้าหมัก จำนวน 800 กก. ในพื้นที่อำเภอกุดบาก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร