S 8337974153400

29 ก.ค.61 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ร่วมกับจังหวัดสกลนคร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านปู่พึ้ม ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
   1) อ.โพนนาแก้ว บ้านปู่พึ้ม ม.3 ต.บ้านโพน  เกษตรกร 35 ราย ผู้เลี้ยงโค 15 รายจำนวนโค 63 ตัว ผู้เลี้ยงสุกร 2 ราย จำนวน 30 ตัว ผู้เลี้ยงสัตว์อื่นๆ 18 รายสัตว์ปีก 230 ตัว
      - มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 200 ฟ่อน แร่ธาตุก้อน 48 ก้อนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก ประเภทยาละลายน้ำ 50 ซอง ยาถ่ายพยาธิ 63 ขวด
   2) อ.พรรณานิคม รับหญ้าแห้งอัดฟ่อนจำนวน 200 ฟ่อน เข้าคลังเสบียงอาหารสัตว์ บ้านนาขาม ต.เขิงชุม 100 ฟ่อน บ้านโนนอุดม ต.ไร่ 100 ฟ่อนรอสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์
   3) อ.เมืองสกลนคร รับหญ้าแห้งอัดฟ่อนจำนวน 200 ฟ่อนเข้าคลังเสบียงอาหารสัตว์บ้านห้วยปลาใย ต.โนนหอม รอสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร