pic02

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี แจกเสบียงสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชบุรี จำนวน 180 ฟ่อน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี