pic02

23-24 พ.ย.60 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมือง, อ.บ้านลาด อ.ท่ายาง และ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยให้การรักษาพยาบาลสัตว์,แจกเวชภัณฑ์,ถุงยังชีพสัตว์ และหญ้าแห้งเสบียงสัตว์อีกจำนวน 2,240 ฟ่อน (44,800 ก.ก.)

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี