S 7147052670970

วันที่ 15 ธ.ค.60 ทีมนครฯ4 ออกพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหน่วยได้ให้บริการพยาบาลรักษาสัตว์ พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรทั้งสิ้นจำนวน 24 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น828ตัว ดังนี้ โค 91 ตัว ไก่ 638 ตัว เป็ด 16 ตัว แพะ 26 ตัว สุนัข 25 ตัว และแมว 32 ตัว

ทำการฉีดรักษาโคจำนวน 37 ตัว โดยฉีด Telcen ,Vitadex-s ตามน้ำหนักตัวโค สุขภาพสัตว์โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี มีBodyscore 2.75-3.00 สภาวะน้ำท่วมในขณะนี้ ระดับน้ำค่อยๆลดลงตามลำดับ บางบ้านลดลงจนหมดแล้ว