pic04

4 พฤศจิกายน  2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด และนายจักรพงษ์ ขานโบ หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  นำเสบียงอาหารสัตว์พระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเจ้าของโค-กระบือ-แพะที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านขาว  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา หญ้าแห้งจำนวน 620 ฟ่อน และหญ้าหมักจำนวน  80 ถัง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา