pic01

4 ธค 2560 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 และปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ประสบภัยพิบัติ มอบหญ้าแห้ง เบื้องต้น.  1. ณ ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร  มีเกษตรกรมารอรับ 35 ราย หญ้าแห้ง 300 ฟ่อน. โค 280 ตัว 2. หญ้าหมัก 80 ถัง เกษตรกร ม.6 ม.7 ต.ท่าหิน โค 190 ตัว

 ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 9