S 7123673445002

เย็นวานนี้ (10 ธ.ค. 60) นายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังข์ ลงพื้นที่ จ.พัทลุง เยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม และมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์ นำมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ณ จุดอพยพสัตว์สะพานเฉลิมพระเกียรติ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่สนธิกำลังจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ด่านกักกันสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่

 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์