S 7120111658798

10 ธ.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ ยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์นำหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญส่ง รัตนพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติเข้าร่วมในพิธี ณ พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยในวันนี้ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีกำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร และส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทานให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร อำเภอละ 200 ฟ่อน อาหาร TMR อำเภอละ 100 กระสอบ และถุงยังชีพสัตว์อีกจำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบันสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์หญ้าแห้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย กว่า 16,000 ฟ่อน อาหาร TMR ประมาณ 1,150 กระสอบ หญ้าสด 65 ตัน และบริการพยาบาลรักษาสัตว์ 26 ชุด ในขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ จพยังคงมีน้ำท่วมขังอีกประมาณ 2 สัปดาห์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีแผนการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินการฟื้นฟูหลังน้ำลด ทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์อาหารสัตว์ และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามระเบียบราชการ

ภาพ/ข่าว : วิไลพร บุญล้ำ (สนง.กษ.นศ.)
สปฉ.11 ด้านการเกษตร