สรุปผลการให้ความช่วยเหลืออุทกภัย ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2560
ที่มาของข้อมูล : กองแผนงาน กรมปศุสัตว์