รายงานผลกระทบจากภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560

ที่มาของข้อมูล : กองแผนงาน กรมปศุสัตว์