อ่านรายละเอียด

ที่มาของขส้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์